The OF Blog: July 2022

Saturday, July 23, 2022

Pseudo-Methodius, Apocalypse and Anonymous, An Alexandrian World Chronicle

 

Τῷ δὲ πεντακοσιοστῷ χπὸνῷ τῆς δεθτὲρας χιλιὰδος `έτι μείζὁνος ἐξεκαὐθησαν ὲπὶ τῇ ἀθἐσμῷ  πορνεἰὰ πάντες οἰ άνθρωποι έω τῇ παρεμβολή Κάϊν τῆς προτέρας χείρονες γενόμενοι γενεάς, οἵ  και δικήν αλόγων ζώων αλλήλοις ἐπἐβαινον, ἐπί μέν τοὺς ἅρρενας τό θῆλυ, ἔπὶ δἐ θῆλυ τὀ ἅρρεν. (p.7)


Anno autem D secundi miliarii adhuc etiam mails exarserunt in obscinissimam fornicationem omnes homines in vastris Cain, peius factie priori generationis.  Qui et in more animalium in alterutrum convenientes insurgebant, et quidem in virilem muliebrem sexum <...>.  Similiter isdem turpissimis et incestis actibus hi, qui grant de cognation Cain, utebantur. (p. 80, 82)


For almost as long as Christianity has existed, visions of the end, eschaton, have been proclaimed.  These purported "unveilings" (which is what the word Apocalypse approximately means), have taken many forms.  For tens of millions today (such as the majority of my family, if not quite myself), the Apocalypse begins with a Rapture, or taking up of the faithful to meet Jesus before the seven years of the Great Tribulation begin (for billions of others who profess the Christian faith, this belief, originating in the 19th century, is a pre-millenist heresy).

And despite the disparate beliefs of the eschaton, the notion of the End has had a certain lurid appeal.  Of the earlier post-Revelations apocalyptic books, the seventh century CE book by Pseudo-Methodius (it was a custom in antiquity and the early centuries that followed the collapse of the western provinces of the Roman Empire for authors to take famous religious names as their own, with the hopes of the saintly names lending gravity to their writings) is perhaps one of the first multilingual eschatological bestsellers.  Apocalypse was originally written in Greek sometime around the year 692, based on textual evidence.  It was composed in the aftermath of three generations of calamities for the remnant Roman Empire.  From 632-697, province after province in the Eastern Mediterranean and North Africa were lost to the advancing armies emerging out of the Arabian peninsula who proclaimed the new faith of Islam.  To many, it was as if the world were on the cusp of collapsing.

By this time, the eastern Empire was thoroughly Christian, if not quite united in beliefs.  The Empire had changed in the previous four centuries from being the cruel persecutor of Christianity to the stalwart defender of the faith.  For many, Christianity had become co-terminus with imperium.  This belief is very prominent throughout Apocalypse, making for imagery that may be puzzling to those modern believers in the eschaton who see the Roman Empire as the harbinger of a worldy, materialistic anti-Christian entity that would emerge to tattoo people with the Sign of the Beast or other such modern imagery.

Pseudo-Methodius's Apocalypse begins with a chronologistic approach, beginning with a history of the world and its sins.  I have quoted above a passage from the second chapter dealing with the progeny of Cain.  I purposely didn't give the translation because it might be more fun for those who do know either Greek or Latin what the author is condemning (and to convince others to use Google Translate to find out what is perversely amusing about that short passage).  In these chapters, in which Old Testament figures and populations are interwoven with the then-current age, there are scourges (such as the 7th century Arabs) who emerge to represent God's wrath over the sins of the world.  Over the course of 14 short chapters (the whole is perhaps 40 pages in English translation), the author presents the case for why contemporary evils were transpiring, before presenting a vision in which a future saintly Roman Emperor would emerge to reclaim the lost lands before relinquishing his authority (and life) in Jerusalem as Jesus descends from Heaven with the Saints.  The imperium of the Romans, transformed into a sort of quasi-dyad with orthodox Christianity, has yielded to its holy successor, the imperium of Christ.

Apocalypse is a fascinating read, as its representations of sinful deeds and the coming triumph of Christ is presented in vivid prose.  It is easy to understand how in a world in which the western Empire had collapsed and new scourges (e.g. the nomadic invasions of the 5th-11th centuries) had emerged that this work was quickly translated into Latin and disseminated throughout the former Roman provinces.  While its presentation may seem quaint today, it still is a key historical work of apocalyptic literature that is well worth the time for anyone interested in the historiography of eschatology to read.

In the Dumbarton Oaks edition that I read, there is a companion work, the anonymous An Alexandrian World Chronicle, that was presented in Latin to the Frankish court by eastern Roman diplomats in the mid-6th century CE.  It is one of the earliest examples of the Christian chronicles of the world.  Divided into two volumes, it presents the world from the entrance of sin until contemporary times.  While there is a strong religious element to it, this work contains lists (a veritable plethora of lists) of rulers from the pharaohs to the Roman emperors, with purported times of their reigns and any notable events during their reigns.  In isolation, this work can be rather tedious at times to read, but taken piecemeal, it does provide an early look at the general layout used by latter world/national chronicles to cover the history of (and reason for) various political entities.

Together, these two works, Apocalypse and An Alexandrian World Chronicle, demonstrate how the 5th century nomadic invasions did not quite sever completely the Latin and Greek-speaking Mediterranean cultures.  The historical value of these two works is immense, even if the writing quality of the second work might not be as appealing to modern readers.

Monday, July 18, 2022

Cambridge Medieval Classics

 While the majority of the bilingual lists I’ve posted lately are still adding volumes, the Cambridge Medieval Classics list is an example of a purportedly extensive bilingual series of Medieval Latin and Greek works from 350-1350 CE being cut short, in this case after nine volumes.  However, 8 out of these 9 volumes are readily available via POD publishing.  Below are the volumes before the series was cut short (there were at least three other volumes-in-progress that never were published under the Cambridge Medieval Classics aegis), with italics for the ones owned, bold for books owned and read, and plain for volumes not yet purchased.


1.  Peter Dronke (ed.), Nine Medieval Latin Plays (Latin)

2.  Fleur Alcock (ed.), Hugh Primas and the Archpoet (Latin)

3.  Johannes de Hauvilla, Architrenius (Latin)

4.  Dante Alighieri, Monarchia (Latin)*

5.  Dante Alighieri, De Vulgari Eloquentia (Latin)

6.  Gregory of Nazianzus, Autobiographical Poems (Greek)

7.  Elizabeth Jeffreys (ed.), Digenis Akritas (Greek)

8.  Dhuoda, Handbook for her Warrior Son:  Liber Manualis (Latin)

9.  Adelard of Bath, Conversations with his Nephew:  On the Same and the Different, Questions on Natural Science, and On Birds (Latin)


* Not available in paperback


Thursday, July 07, 2022

I Tatti Renaissance Library

As is evidenced by the number of these posts over the past couple of months, I’ve lately been involved in collecting (and eventually, reading) volumes of certain classics in bilingual editions.  The I Tatti Renaissance Library, published by Harvard University Press since its inception in 2001, is one such list.  This series is devoted to publishing in Latin/English editions the Latin language works of many of the preeminent Renaissance thinkers.  Much of the literature presented here has never before been made available in English translation.  If I’ve read the volume, it’ll be listed in bold; italics for those owned but not yet fully read.


1.  Giovanni Boccaccio, Famous Women

2.  Marsilio Ficino, Platonic Theology  vol. I:  Books I-IV

3.  Leonardo Bruni, History of the Florentine People, Volume I:  Books I-IV

4.  Marsilio Ficino, Platonic Theology vol. II:  Books V-VIII

5.  Craig W. Kallendorf (ed.), Humanist Educational Treatises 

6.  Polydore Vergil, On Discovery

7.  Marsilio Ficino, Platonic Theology vol. III:  Books IX-XI

8.  Leon Battista Alberti, Momus

9.  Giannozzo Manetti, Biographical Writings

10. Cyriac of Ancona, Later Travels

11.  Francesco Petrarca, Invectives

12.  Pius II, Commentaries vol. I:  Books I-II

13.  Marsilio Ficino, Platonic Theology vol. IV:  Books XII-XIV

14.  Angelo Poliziano, Silvae

15.  Maffeo Vegio, Short Epics

16.  Leonardo Bruni, History of the Florentine People, Volume II:  Books V-VIII

17.  Marsilio Ficino, Platonic Theology vol. V:  Books XV-XVI

18.  Pietro Bembo, Lyric Poetry; Etna

19.  Gary R. Grund (ed.), Humanist Comedies

20.  Biondo Flavio,  Italy Illuminated, Volume I:  Books I-IV

21.  Angelo Poliziano, Letters, Volume I:  Books I-IV

22.  Giovanni Gioviano Pontano, Baiae

23.  Marsilio Ficino, Platonic Theology vol. VI:  Books XVII-XVIII

24.  Lorenzo Valla,  On the Donation of Constantine

25.  Teofilo Folengo, Baldo, Volume I:  Books I-XII

26.  JoAnn DellaNeva (ed.), Ciceronian Controversies

27.  Leonardo Bruni, History of the Florentine People, Volume III:  Books IX-XII; Memoirs

28.  Pietro Bembo, History of Venice, Volume I:  Books I-IV

29.  Pius II, Commentaries, Volume II:  Books III-IV

30.  Bartolomeo Platina, Lives of the Popes, Volume I:  Antiquity

31.  Bartolomeo Scala, Essays and Dialogues

32.  Pietro Bembo, History of Venice, Volume II:  Books V-VIII

33.  Nicolas of Cusa, Writings on Church and Reform

34.  Marsilio Ficino, Commentaries on Plato, Volume I:  Phaedras and Ion

35.  Christoforo Landino, Poems

36.  Teofilo Folengo, Baldo, Volume II:  Books XIII-XXV

37.  Pietro Bembo, History of Venice, Volume III:  Books IX-XII

38.  Jacopo Sannazaro, Latin Poetry

39.  Marco Girolamo Vida, Christiad

40.  Aurelio Lippo Brandini, Republics and Kingdoms Compared

41.  Francesco Filelfo, Odes

42.  Antonio Beccadelli, The Hermaphrodite 

43.  Florentius de Faxolis, Book on Music

44.  Federico Borromeo, Sacred Painting; Museum 

45.  Gary R. Grund (ed.), Humanist Tragedies

46. Giovanni Boccaccio, Genealogy of the Pagan Gods, Volume I:  Books I-V

47.  Bartolomeo Fonzio, Letters to Friends

48.  Lilia Gregorio, Modern Poets

49.  Lorenzo Valla, Dialectical Disputations, Volume I:  Book I

50.  Lorenzo Valla, Dialectical Disputations, Volume II:  Books II-III

51.  Marsilio Ficino, Conmmentaries on Plato, Volume II:  Parmenides, Part I

52.  Marsilio Ficino, Commentaries on Plato, Volume II:  Parmenides, Part II

53.  Giovanni Gioviano Pontano, Dialogues, Volume I:  Charon and Antonius 

54.  Michael Marcellus, Poems

55.  Francesco Filelfo, On Exile

56.  Paulo Giovio, Notable Men and Women of Our Time

57.  Girolamo Fracastoro, Latin Poetry

58.  Jacob Zabarella, On Methods, Volume I:  Books I-II

59.  Jacob Zabarella, On Methods, Volume II:  Books III-IV; On Regressions

60.  Lorenzo Valla, Correspondence 

61.  Elizabeth R. Wright (ed.), The Battle of Lepanto

62.  Coluccio Salutati, On the World and Religious Life

63.  Giovanni Gioviano Pontano, On Married Love; Eridanus

64.  Coluccio Salutati, Political Writings

65.  Cyriac of Ancona, Life and Early Travels

66.  Marsilio Ficino, On Dionysius the Aeropagite, Volume I:  Mystical Theology and The Divine Names, Part I

67.  Marsilio Ficino, On Dionysius the Aeropagite, Volume II:  The Divine Names, Part II

68.  Girolamo Savonarola, Apologetic Writings

69.  Ugolino Verino, Fiammetta; Paradise

70.  Aldius Manutius, The Greek Classics

71.  Giannozzo Manetti, A Translator’s Defense

72.  Francesco Petrarca, My Secret Book

73.  Giovanni Marrasio, Angelinetum and Other Poems

74.  Biondo Flavio, Rome in Triumph, Volume I:  Books I-II

75.  Biondo Flavio, Italy Illuminated, Volume II:  Books V-VIII

76.  Francesco Petrarca, Selected Letters, Volume I

77.  Francesco Petrarca, Selected Letters, Volume II

78.  Aldius Manutius, Humanism and the Latin Classics

79.  Giannozzo Manetti, Against the Jews and Gentiles:  Books I-IV

80.  Marsilio Ficino, Commentary on Plotinus, Volume IV:  Ennead III, Part I

81.  Giovanni Boccaccio, Genealogy of the Pagan Gods, Volume II:  Books VI-X

82.  Marsilio Ficino, Commentary on Plotinus, Volume V:  Ennead III, Part II and Ennead IV

83.  Pius II, Commentaries, Volume III:  Books V-VIII

84.  Ludovico Ariosto, Latin Poetry

85.  Giannozzo Manetti, On Human Worth and Excellence

86.  Angelo Poliziano, Greek and Latin Poetry

87.  Giovanni Gioviano Pontano, The Virtues and Vices of Speech

88.  Pier Candido, Lives of the Milanese Tyrants

89.  Angelo Poliziano, Miscellanies, Volume I

90.  Angelo Poliziano, Miscellanies, Volume II

91.  Giovanni Gioviano Pontano, Dialogues, Volume II:  Actius

92.  Giovanni Gioviano Pontano, Dialogues, Volume III:  Aegidius and Asinus

93.  Gianfrancesco Pico della Mirandola, Life of Giovanni Pico della Mirandola; Oration

94.  Giovanni Gioviano Pontano, Ecologues; Gardens of the Hesperides

95.  Paolo Giovio, Portraits of Learned Men

96.  Leon Battista Alberti, Biographical and Autobiographical Writings

97.  Leon Battista Alberti, Dinner Pieces, Volume I (March 2024)

98.  Leon Battista Alberti, Dinner Pieces, Volume II (March 2024) 
Add to Technorati Favorites